لیست بار

منطقه مقصد مشخص شد

'

ادامه

اثاثیه مورد نظر از لیست حذف شد.

اعلام هزینه قطعی اسبابکشی توسط باربری اتوبار شاندیز

لطفا منطقه آدرس مقصد تخلیه بار را از این قسمت یا از روی نقشه مشخص نمایید